top of page
Obchodní grafy

Zotavovna VS ČR PRAHA

Na Květnici 1105/10,

140 00 Praha-Nusle​

IČO: 65997964

DIČ: CZ65997964

 

Datová schránka: 9px9yww

Pevná linka:           261 214 506 

Mobil:                     778 477 099     

E-mail: reditel@zotavovna.eu 

Ochrana osobních údajů

INFORMACE  O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ:

 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem. Jde o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu. Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu. Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je

Zotavovna VS ČR PRAHA

Na Květnici 1105/10,

140 00 Praha-Nusle​

IČO: 65997964

DIČ: CZ65997964

Kontakt na zodpovědnou osobu: reditel@zotavovna.eu

KATALOG ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Právní titul - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6. a 9. Doba uchování znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Zpracovatel – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Ne“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Subjekt údajů – to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

 

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu uvedenou v tabulce dle účelu zpracování.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul.
Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁVO UPŘESNĚNÍ:

 

Požadovat výpis  
Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

 

Požadovat opravu
Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

 

Požadovat výmaz
Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

 

Požadovat omezení zpracování 
Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky. Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

 

Odvolat souhlas se zpracováním 
To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

 

Požadovat výpis v přenositelném formátu
Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování. Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

ZPŮSOB VÝKONU PRÁV:

 

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady odmítnout žádosti vyhovět.

 

Chcete-li podat žádost elektronicky:
zašlete ji e-mailem na adresu reditel@zotavovna.eu  s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky 9px9yww

 

Uveďte do ní:

 

Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
O výkon, jakého práva žádáte – viz popis práv subjektu osobních údajů
Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu


V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

bottom of page